Mentaliseringsteorin bygger på att vi alla har utifrån våra olikheter, våra olika intressen, kunskaper och erfarenheter också olika sätt att uppfatta vår omvärld. När vi mentaliserar kring en annan människa, behöver vi ”kliva ur oss själva” och utgå ifrån den andra personens perspektiv, situation och tillstånd. Det handlar alltså inte om att känna andras känslor (empati, sympati), utan det handlar om att ha förståelse för den andras känslor.

På engelska kallas mentaliseringsförmåga oftast för “Theory of Mind

Studier har visat att ju bättre vi är på att mentalisera, desto bättre fungerar vi i sociala sammanhang och i samspel med andra. Mentalisering handlar om att kunna se situationer från olika perspektiv och är ett psykologiskt begrepp som innebär att kunna ”se sig själv utifrån och andra inifrån”.

Begreppet delas in enligt följande:

1. Att förstå sig själv, sina reaktioner, sina tankar och känslor och det som påverkar och utlöser visst beteende.
2. Att förstå hur andra uppfattar en och hur vårt beteende påverkar vår omgivning.
3. Att kunna förstå andra, andras reaktioner, tankar och känslor och det som påverkar och utlöser visst beteende.

En fungerande och utvecklad mentaliseringsförmåga innebär att kunna förstå sig själv och andra. 

För att detta ska vara möjligt behöver vi i första hand vara medvetna om våra egna känslor och vad som utlöser dessa, för att sedan kunna förstå andras känslor och agerande.

Mentalisering handlar om känsloreglering, att kunna ”ha koll” på sig själv och kunna kontrollera sina reaktioner och känslor. Har man en utvecklad och fungerande mentaliseringsförmåga kan man lättare hantera sina egna känslor, men också kunna förstå den andra personen på ett bättre sätt och på så sätt kunna minimera risken för missförstånd och konflikter.

Några faktorer som kan påverka vår förmåga att mentalisera:

  • Stress
  • Sömnbrist
  • Hunger

Mentaliseringsförmågan är en process som man måste jobba med ofta och länge. 

En person med bristande mentaliseringsförmåga kan ha mycket svårt för att förstå att andra människor inte känner på samma sätt som man själv gör, även om man befinner sig i samma situation. Viktigt att känna till är att mentaliseringssvårigheter inte är samma sak som egoism. En person med bristande mentaliseringsförmåga kan ofta upplevas som hänsynslös och egoistisk och här är det viktigt att komma ihåg att om man saknar förmågan att förstå andra människor, är det väldigt svårt att ta hänsyn till deras känslor.

 

 

Kategorier: SamspelTankar

Leila Dadgar

♦️Beteendevetare ♦️Terapeut inriktning: ACT, CFT, EFT, KBT ♦️Utbildare & Kursskapare ♦️Författare ♦️Livscoach ♦️Mindfulnessinstruktör ♦️Personlig tränare